سامانه گزارش و تکالیف روزانه


با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

نشانه پ،ترکیبات،کلمات جدید،روانخوانی کتاب فارسی انجام شد.

سرمشق کلاسی نوشته شد.کتاب نگارش تمرین شد.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تدریس نشانه اُ،ترکیب،کلمه ،روانخوانی و جمله سازی انجام شد.

سرمشق کلاسی تکرار و تمرین شد.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

کلمات جدید نشانه او تکرار و تمرین شد،بخش ،صداکشی و روانخوانی انجام شده است.

تم ۷ ریاضی تدریس شده و عدد یک آموزش داده شده ،املا کلاسی گفته شده است.

لطفا فردا برای فعالیت ریاض ییک کیک گرد،بشقاب و چاقو یکبار مصرف همراه دخترهای عزیزم باشد.

 

 

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

رونویسی ،دوره ریاضی و روانخوانی انجام شده است،جشن پایان سال تمرین شده است.

با سلام و احترام دوره کلاسی انجام شد.

جمع و تفریق اعداد یکی ده تایی انجام شد.

روانخوانی تمرین شد.

خاطرات نوروزی(کتاب داستان) گفته شد ،بسیار عالی بود

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

املا کلاسی گفته شد.

روانخوانی انجام شده است ،رونویسی درس حلزون انجام شده است.

علوم و قرآن تحویل دخترهای عزیزم داده شد لطفا بعد از تعطیلات به کلاس آورده شود.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین نشانه ل انجام شده است.

دیکته خلاق  و قرآن کار شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

نشانه خ تدریس شد،ترکیبات ،کلمات و روانخوانی انجام شد.

سرمشق کلاسی انجام شده است.

کتاب نگارش کارشده است.

کتاب ریاضی تم جدید(دسته بندی،جدول ارزش مکانی)تمرین شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

کلمات جدید کارشده است.

دیکته کلاسی گفته شده است.

جدول ارزش مکانی تکرار و تمرین شده است.

 

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

نشانه  ف،ترکیبات،کلمات جدید،رپانخوانی تمرین شده است.

دیکته تصویری انجام شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

املا کلاسی گفته شده و برای بازدید به منزل فرستاده شده لطفاً فردا دفتر املا در کیف دخترهای عزیزم باشد.

ریاضی تم جدید تدریس شده است.

رونویسی کتاب روانخوانی انجام شده است.

جمله سازی روی تخته انجام شده است.

 

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

روانخوانی پرسیده شده است.

تکرار و تمرین نشانه پ انجام شده است.

نماد تفریق درس داده شده است.

سرمشق کلاسی تمرین شده است.

جمله سازی تمرین شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین نشانه واو و روانخوانی آن انجام شد،جدول نظامدار تمرین شده است.

کنفرانس علوم  و آزمایش علوم انجام شده است.

لطفا دیکته تصویری های داخل پوشه داخل کلر بوک قسمت فارسی قرار بگیرد.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تدریس نشانه ( و) ترکیبات،کلمات جدید ،روانخوانی و کتاب نگارش کامل شده است.سوالات علوم تکرار و تمرین شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین نشانه (ی،اُ)انجام شد.

جشن یلدا برگزار شد.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین نشانه ی انجام شد.

دیکته تصویری و دیکته کلاسی گفته شد.

عدد۹ آموزش داده شد.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تدریس یِ کمکی و ی پنهان انجام شده است.

روانخوانی تمرین شده است.

کتاب نگارش کامل شده است و سرمشق تمرین شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تدریس نشانه( ی)ترکیبات ،کلمات جدید ،روانخوانی انجام شده است.

کتاب نگارش تمرین شده است،دست ورزی قایق و نوشتن کلمات روی آن انجام شده است.

 

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین نشانه ش انجام شد،کتاب نگارش کامل شد،ریاضی تم جدید تدریس شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

نشانه ش تدریس شده،ترکیبات ،کلمات جدید  ، روانخوانی و کتاب نگارش کارشده است 

املا کلاسی گفته شده است.

 

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین نشانه اِ انجام شد.

ای مستقل تدریس شده،سرمشق مربوطه و سرمشق ِِربط تمرین شده است  .

دوره مطالب تدریس شده انجام شده است.

ریاضی دوره و تمرین انجام شده است.تثارن شطرنجی تمرین شده است.

متاسفانه کتاب نگارش و کتاب ریاضی بعضی از بچه ها کامل نبود،لطفا تکمیل شود.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

اـ ربط تدریس شد،کلما ت جدید و جمله سازی انجام شده است ریاضی تدریس شده است.

کتاب نگارش کامل شده است.

 

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین ترکیبات ه آخر چسبان و تنها

کلمات جدید و روانخوانی، کتاب نگارش انجام شد.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین نشانه ز ،کلمات جدید ،روانخوانی و جمله سازی انجام شده است.

علوم پیش زمینه تدریس گیاهان بصورت فعالیت عملکردی انجام شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکرار و تمرین جمله سازی انجام  شده است،تمرین می کاری انجام شده است.

کنفرانس علوم  و روانخوانی تمرین شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

می کاری تدریس شده است.

لطفا در منزل تکرار و تمرین شود.

ریاضی تم۹ تدریس شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

ریاضی تم ۹ تدریس شده است.

تکرار و تمرین کلمات جدید نشانه ای انجام شده است.

دیکته کلاسی گفته شده لطفا چک و فردا به کلاس آورده شود متاسفانه بعضی از بچه ها بسیار ضعیف بودند لطفا تمرین منزل بسیار زیاد انجام شود.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

نشانه ای،ایران تدریس  شد.

ترکیبات و کلمات جدید نشانه تدریس شده است.

روانخوانی کتاب فارسی تدریس شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

ارزیابی آبان گرفته شده  در روزهای آینده برای بازدید خدمت شما ارسال می شود.

تکرار و تمرین روانخوانی،جنله سازی و مرتب کردن جملات انجام شده است.

باسلام و احترام خدمت اولیای گرامی

کلمات جدید نشانه و کتاب نگارش تمرین و تکمیل  شده است.

تحقیق علوم انجام شده است.

یا سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

نشانه ن،ترکیبات،کلمات و روانخوانی کتاب فارسی انجام شده است.

اولین اردو دخترامون بسیار عالی بود.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تدریس نشانه ر،ترمیبات،کلمات حدید و روانخوانی انجام شد.

کتاب نگارش کارشده و سرمشق کلاسی تکرار و تمرین شده است.

با سلام و احترام خدمت اولیای گرامی

تکالیف امروز از سرمشق داده شده یک خط نوشته شود.

تاب،تب،دسن،بست،است،دوست،تاس،دوستم،بستم،توت

از اعداد ریاضی خوانده شده هر کدام یک خط نوشته شود.

روانخوانی تمرین شود.

تکالیف امروز برای چک کردن ساعت ۹_۸ در شاد ارسال شود.

آخر هفته خوبی داشته باشید.