سامانه گزارش و تکالیف روزانه


ص105ریاضی انجام شد

تدریس نوروز کامل شد

علوم تمرین شد نگارش انجام شد 

 

 

تدریس فصل اندازه گیری ریاضی

برگزاری آزمون دوره

پرسش و پاسخ علوم

انجام کتاب نگارش 

تدریس درس 8علوم

اجرای هنرمندان کلاس

تدریس جمع اعداد سه رقمی با کمک محور و جدول

دیکته پاتخته ای با کمک معلم مهربان روشا تیموری 

برگزاری آزمون دوره.تدریس زمان آینده مربوط به درس ده فارسی.تدریس قرآن و پرسش قرآن برای آزمون دوره.شعر من هنرمندم برای حفظ در کلاس تمرین شد

نوشتن اعداد سه رقمی با عدد وحروف وجدول اعداد وشکل.دست ورزی با چرتکه.درس هشتم کتاب نگارش کامل شد.پرسش وپاسخ علوم داشتیم

با سلام و احترام

ارزشیابی فارسی گرفته شد .

دستور زبان فارسی تدریس شد .

حکایت روانخوانی شد .

شعر فارسی تدریس شد .

کاربرگ هوای سالم و آب سالم در کلاس داده شد و توسط بچه ها انجام شد .

نگارش در کلاس نوشته شد .