سامانه گزارش و تکالیف روزانه


سلام روز خوش 

درس ۱۸ و ۱۹ از همه س دخترای گلم پرسیده شد 

سلام روز خوش 

امروز دزس ۱۷ و ۱۸ پرسیده شد 

برای آمادگی بیشتر دخترای گل جلسه بعد هم چهار درس 

۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹  دوباره مطالعه شود 

سلام روز خوش 

درس ۱۵ مرور و پرسیده شد 

 سلام روز خوش 

درس ۲۱ تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۲۰ تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۲۰ اجتماعی  تدریس شد 

سلام روز به خیر 

سال نو مبارک ????

از درس ۱۵ تا ۱۹ دوره شد و در رابطه با  فصل جدید مطالعات توضیحاتی ارائه شد 

موضوع درس : تقویم 

سلام وقت به خیر

دوره ی درس های آزمون جامع (درس ۸ تا ۱۴ ) 

سلام روز خوش 

ادامه ی درس ۱۹ تدریس شد 

سلام

ررس ۱۶  (امانتداری )  تدریس شد

سلام روز بخیر 

درس ۱۹  تا جاییکه تدریس شده بود از همه  پرسیده شد 

سلام 

درس ۱۹ تا آخر فعالیت  تدریس شد 

سلام  وقت به خیر 

درس ۱۵ تدریس شد 

فعالیت ها  انجام  شد 

سلام روز به خیر 

درس ۱۸ پرسیده شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۸  تدریس شد 

جلسه بعد پرسش از همین درس 

سلام روز خوش 

درس ۱۷ کامل شد 

درس پرسیده شد

سلام روز خوش 

درس ۱۷ تا سر ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب تدریس شد 

نقشه کامل شد 

سلام 

پرسش شفاهیاز بعضی و یک سوال کتبی از همه  دانش آموزان 

تدریس قسمت دوم درس 

سلام روز خوش 

دخترای گلی که نماز سه رکعتی بلد بودن خوندن و ۵۰۰ امتیاز گرفتن 

سلام روز خوش 

درس ۱۷ هدیه (آقای بهاری و خانم بهاری ) تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۸  هدیه تدریس شد 

سلام روز خوش 

دو درس از درسهای آزمون جامع دوره  شد 

( درس  ۶ و ۷ ) 

سلام روز خوش 

درس ۱۲ قرآن کامل شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۴  کامل شد 

و از همه پرسیده شد

سلام  روز خوش 

درس ۱۲ تا سر کاردر کلاس  انجام شد 

سلام روز خوش  

درس ۹ از همه  پرسیده شد 

درس ۱۰ تا سر فعالیت ها  تدریس شد 

بچه ها از متن درس سوال طرح کنن 

سلام 

درس ۶ از همه به صورت شفاهی پرسیده شد 

درس ۷ تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۷ تا سر پیام قرآنی کار شد