سامانه گزارش و تکالیف روزانه


سلام روز خوش 

درس ۲۰ اجتماعی دوره و پرسیده شد 

جلسه بعد دوره ی درس ۲۱

سلام 

درس ۱۹ پرسیده شد 

جلسه بعد دو درس ۱۹ و ۲۰  مطالعه شود 

سلام روز به خیر 

درس ۱۴ هدیه تدریس شد 

سلام 

درس ۱۴ و ۱۵ پرسیده شد 

جلسه بعد دو درس بعدی (۱۶ و ۱۷ )

سلام وقت به خیر 

اردوی کلاسی برگزارشد

تشکر ویژه از مامانای مهربون که با زحمتی که کشیدن امروز را برای دخترای گلم زیبا تر و به یادموندنی تر کردند.

از زحمتی که کشیدید سپاسگزارم ????????????????????????????

سلام  روز  خوش

درس ۲۰ (حمله  مغول ها) تدریس شد

جلسه بعد پرسش کتبی از درس های  ۱۸ و ۱۹  

سلام روز به خیر 

درس ۱۹ تدریس شد 

جلسه بعد پرسش از همین درس 

سلام 

درس ۱۸ پرسده شد 

درس ۱۹ توضیحات اولیه داده شد 

تدریس جلسه بعد 

سلام روز به خیر 

درس ۱۸  اجتماعی کامل شد. 

جلسه بعد پرسش از درس جدید 

سلام روز خوش 

درس ۱۱ تا سر قصه ی آیه ها  تدریس شد 

سلام روز به خیر 

قسمت اول درس ۱۸ (حکومت  بنی عباس )  تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۳ اجتماعی  (زندگی در نواحی مختلف جهان ) تدریس شد 

سلام روز خوش

درس ۱۱ (آشنایی با همسایه های ایران ) تا سر ارمنستان

سلام آموزش رفتار جرات مندانه و باید ونبایدها با ابزار بارش فکری  ممنون

سلام روز خوش 

درس ۱۴و۱۵ پرسیده شد 

جلسه بعد تدریس درس جدید 

سلام روز خوش

سه صفحه اول درس ۱۴  تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۲ و ۱۳  از همه پرسیده شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۳ هدیه تدریس شد 

جلسه بهد درس ۱۲ و ۱۳ پرسیده می شود 

سلام روز به خیر

درس ۱۲ هدیه کامل شد.

سلام روز خوش 

 صفحه اول و دوم  بخش تابستانه  انجام  شد 

روخوانی سوره    و شعار هفته و حدیث نورانی 

سلام روز به خیر

درس ۱۰ و ۱۱  پرسیده شد

سلام  روز خوش 

درس ۱۱ کامل شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۱ کامل شد 

سلام 

ذکرهای

"قنوت_  تشهد _ رکوع  _  سجده  و  تسبیحات اربعه  "

تمرین شود.

سلام 

درس ۴ تا سر ایستگاه فکر تدریس شد