سامانه گزارش و تکالیف روزانه


سلام روز خوش 

درس ۲۱ از همه ی دانش آموزان پرسیده شد 

سلام روز خوش 

درس ۲۱  پرسیده شد 

سلام روز خوش 

درس ۲۱ اجتماعی تدریس شد 

سلام وقت به خیر 

مطالعه در کتابخانه 

سلام 

در س ۸ و ۹  اجتماعی دوره شد 

روز شنبه به جای قرآن هدیه  بیاورید

یکشنبه  امتحان هدیه از دزس های ۹ و ۱۰ و  ۱۱ داریم 

سلام روز خوش

درس ۲۰ پرسیده شد 

هفته ی آینده روز دوشنبه آزمونک از دو درس ۱۸ و ۱۹ 

سلام روز به خیر

درس ۲۰  (حمله ی مغول )  تدریس شد 

جلسه بعد پرسش شفاهی  از درس جدید

سلام روز خوش 

امروز دخترای گل  وقت آزاد داشتند و کتاب مطالعه  کردند

سلام روز به خیر 

درس ۱۱ کامل شد 

۷ اسفند به جای اجتماعی   پرسش کتبی از درس های ۹و۱۰و۱۱ هدیه 

سللم 

درس ۱۹ تدریس شد 

فعالیتها انجام شود 

درس مطالعه شود 

سلام روز خوش 

درس ۱۸ از همه پرسیده شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۸ کامل  شد  

جلسه بعد پرسش شفاهی از درس جدید 

سلام روز خوش 

درس ۱۱ تدریس شد (آشنایی با آذربایجان  و ارمنستان ) 

سلام روز خوش 

درس آخر (  ۱۷ ) هدیه تدریس شد .

 

سلام روز خوش 

درس های ۱۳ و ۱۴ پرسیده شد 

جلسه بعد سه درس ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ پرسیده می شود .

سلام روز خوش 

درس ۱۶ هدیه تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۵ کامل و درس ۱۴ پرسیده شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۴ کامل شد 

سلام 

صفحه اول و دوم درس ۱۴ تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۳ هدیه تدریس شد 

جلسه بعد درس ۱۲ و ۱۳  پرسیده می شود 

سلام روز خوش 

درس ۱۲ هدیه تدریس شد 

سلام وقت به خیر 

امروز اردوی کلاسی داشتیم 

جاتون خالی  کلی به دخترای گلم خوش گذشت ☺????????‍♀️

 

سلام 

درس ۱۲ قرآن کامل شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۲ کامل شد 

سلام  روز خوش 

درس ۱۱  تا سر ایستگاه فکر تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۸ قرآن تدریس و کامل  شد 

سلام روز به خیر 

درس ۴ قزآن تا سر قصه ی آیه ها تدریس شد