لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

فیلم آموزشی کامپیوتر5

جلسه1فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

جلسه2فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

3فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

4فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

5فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

6فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

7فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

8فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

 

فیلم آموزشی علوم پنجم

علوم پنجم ، فصل اول، زنگ علوم، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل دوم، ماده تغییر می کند، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل سوم، رنگین کمان، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل چهارم، برگی از تاریخ زمین ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل پنجم ، حرکت بدن ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل هفتم ، چه خبر ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل هشتم ، کارها آسان می شود1، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل نهم ، کارها آسان می شود2، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل دهم ، خاک با ارزش ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل یازدهم ، بکارید و بخورید ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم پنجم ، فصل دوازدهم ، از ریشه تا برگ ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

فیلم آموزشی ریاضی پنجم

ریاضی پنجم، درس اول، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، درس دوم ، مبحث عددنویسی میلیارد ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، درس سوم ، اعداد مرکب ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، درس چهارم ، الگویابی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، درس پنجم ، کسر بزرگ تر از واحد ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، درس ششم ، جمع و تفریق اعداد مخلوط ، قسمت اول و دوم، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، درس هفتم ، ضرب کسرها ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، مبحث تقسیم کسرها، بخش اول ، تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، مبحث تقسیم کسرها، بخش دوم، تقسیم کسر بر عدد صحیح ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، مبحث تقسیم کسرها ، بخش سوم، تقسیم عدد صحیح بر کسر ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، ساده کردن کسرها در عملیات ضرب ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، نسبت و تناسب ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی پنجم ، تقارن محوری رسم قرینه شکل ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

18:05 شنبه, 06 آذر 1400


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند

انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید