لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

فیلم آموزشی کامپیوتر4

جلسه1فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

حلسه2فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

3فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

4فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

5فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

6فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

7فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

8فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

فیلم آموزشی ریاضی چهارم

ریاضی چهارم، درس اول، مبحث اول، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس دوم ، مبحث الگویابی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس سوم ، ماشین های ورودی و خروجی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس چهارم ، عددنویسی میلیون ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس پنجم ، اعداد مخلوط ، قسمت اول ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس پنجم ، اعداد مخلوط ، قسمت دوم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس ششم ، جمع و تفریق کسر ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس هفتم ، تساوی کسرها ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس هشتم ، ضرب عدد در کسرها ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس نهم ، ضرب عدد دو رقمی در یک رقمی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس دهم ، ضرب دو عدد دو رقمی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس یازدهم ، محاسبات تقریب ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس دوازدهم، بخشپذیری و تقسیم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس سیزدهم ، تقسیم بر عددهای یک رقمی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی چهارم ، درس چهاردهم ، تقسیم دو رقمی بر دو رقمی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

فیلم آموزشی علوم چهارم

علوم چهارم، فصل اول، زنگ علوم، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل دوم، مخلوط ها در زندگی، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل سوم، انرژی نیاز هر روز ما ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل چهارم، انرژی الکتریکی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل پنجم ، گرما و ماده ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل هفتم ، آهن ربا ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل هشتم ، آسمان در شب ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل نهم ، بدن ما 1،فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل دهم ، بدن ما 2 ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل یازدهم ، بی مهره ها ،فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل دوازدهم ، گوناگونی گیاهان ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

علوم چهارم، فصل سیزدهم ، زیستگاه ،فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

 

لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

17:09 شنبه, 06 آذر 1400


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند

انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید