نکاتی در رابطه با تکمیل فرم

  1. پر کردن تمامی فیلدهای ستاره دار ضروری است
  2. تا زمانی که در کادر سبز رنگ ظاهر شده بالای فرم در پایان ثبت نام پیام موفقیت را دریافت نکرده اید عمل تکمیل فرم صورت نگرفته است و اطلاعات شما وارد سامانه نشده است

فیلدهای * دار ضروری هستند.

مشخصات دانش پذیر
مشخصات تحصیلی
مشخصات پدر خانواده
مشخصات مادر خانواده
مشخصات خانواده
دیگر مشخصات
ثبت و تایید کردن مشخصات فرم