لیست مطالب
نمایش 1 - 4 از 4 نتیجه

فیلم آموزشی ریاضی ششم

ریاضی ششم، بخش اول ، بخش اول الگوها، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، بخش اول ، بخش دوم الگوها، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، بخش اول ، بخش سوم الگوها، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، بخش اول ، بخش عدد نویسی، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم ، بخش اول ، بخش پذیری 1 ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم ، بخش اول ، بخش پذیری 2 ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم ، بخش اول ، اعداد صحیح ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم ، بخش دوم ، جمع و تفریق کسرها ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم ، بخش دوم ، ضرب کسرها ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم ، بخش دوم ، تقسیم کسرها ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم ، بخش دوم ، محاسبات کسرها ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل سوم ، بخش اول ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل سوم ، بخش دوم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل سوم ، بخش سوم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل سوم ، بخش چهارم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل چهارم ، تقارن و مختصات ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل چهارم ، دوران ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل چهارم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل پنجم ، اندازه گیری طول سطح ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل پنجم ، جرم حجم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل پنجم ، مساحت دایره ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل پنجم ، خط و زاویه ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل ششم ، تناسب ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل ششم ، درصد ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل ششم ، کاربرد درصد در محاسبات مالی ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل ششم ، کاربرد درصد درآمار و احتمال ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل هفتم ، تقریب ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ششم، فصل هفتم ، ترتیب انجام عملیات ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

 

فیلم آموزشی ادبیات ششم

ادبیات ششم ، درس ستایش، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، درس اول ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، درس دوم ، پنجره های شناخت ،  فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، شعر ای مادر عزیز ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، درس سوم ، هوشیاری ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، شعر سخن ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، هفت خوان رستم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، همه از خاک پاک ایرانیم ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، شعر باران ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، درس دوستی و مشاوره ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، درس ستاره ی روشن ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ادبیات ششم ، درس آداب مطالعه ، فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

18:24 شنبه, 06 آذر 1400


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند

انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید