لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

فیلم آموزشی فارسی سوم1

فارسی 3/1درس اولفایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

درس2فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

3فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

4فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

5فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

6فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

جلسه 7 فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

جلسه 8فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

فیلم آموزشی ریاضی سوم1

جلسه1فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

جلسه2فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

جلسه3 فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

جلسه 4فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

5فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

6فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

7فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

8فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

فیلم آموزشی ریاضی سوم2

جلسه1:فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

جلسه2 فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید 

جلسه3فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

جلسه4فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود

5فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

6فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

7فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

8فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

9فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

10فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

11فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

12 فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

13 فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

14فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

15فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

فیلم آموزشی فارسی سوم2

جلسه 1فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

2فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

3فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

4فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

5فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

6فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

7فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

8فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

9فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

17:55 شنبه, 06 آذر 1400


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند

انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید